[Table of Contents] [Previous] [Footnotes] [References] [HMK Home] The Daco-Roman Legend

REFERENCES

1. Levárdy, Ferenc: Magyar templomok m_vészete (Art in Hungarian churches). Szent István Társulat. Az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, Budapest, 1982, p. 19.

2. Szentkirályi, Zoltán: Az épitészet világtörténete. II. kötet (World History of Architecture, vol. 2.). Képz_m_vészeti Alap Kiadóvállalata, Budapest, 1980, p. 7.

3. Szentkirályi, Zoltán: op. cit., p. 52.

4. Faludy, Anikó: Bizánc festészete és mozaikm_vészete (The History of Byzantine Painting and Mosaic). Ed. Corvina, Budapest, 1982. p. 4.

5. Biró, Sándor: A román nép története (manuscript) (The History of the Rumanian People). Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara. Edit. Tankönyvkiadó, Budapest, 1976. p. 23.

6. M_vészeti kislexikon (Short Encyclopaedia of the Arts) (Ed.: Lajta), Edit. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1973. p. 353.

7. Kós, Károly: Erdély. (Kultúrtörténeti vázlat) (Transylvania - Culture-Historical Sketches) Erdélyi Szépm_ves Céh. Kolozsvár, 1934. p. 48.

8. K_váry, László: Erdély régiségei (The Antiquities of Transylvania). Pest. 1852. Tilch János tulajdona. Kolozsvár, p. 17-18.

9. Jancsó, Benedek: Erdély története (The History of Transylvania). Cluj-Kolozsvár. Minerva Irodalmi és Nyomdai M_intézet Rt. 1931. p. 42.

10. A m_vészet története Magyarországon (The History of Art in Hungary). (Szerk.: Aradi Nóra.) Gondolat Kiadó, 1983, p. 10.

11. P_curariu, Mircea: Istoria Bisericii Ortodoxe Române. (The History of the Rumanian Orthodox Church). Sibiu, 1972, p. 47.

12. Stoicescu, Nicolae: Continuitatea românilor. (The Continuity of the Rumanians). Editura _tiin_ific_ _i Enciclopedic_, Bucure_ti, 1980, p. 155.

13. Jancsó, Benedek: op. cit., pages 21 and 363.

14. László, Gyula: Emlékezz_nk régiekr_l! (Let us Remember the Old Times!) Móra Ferenc Ifjúsági K_nyvkiadó, Budapest., 1979, p. 57.

15. Erdély története. (The History of Transylvania) red.: Köpeczi, Béla. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1986. vol. I, p. 58.

16. Karácsonyi, János: Történelmi jogunk hazánk területi épségéhez. (Our Historical Right to our Country's Territorial Integrity.) Szent István Társulat, Budapest., 1921, p. 38.

17. Jancsó, Benedek: op. cit. p. 366.

18. Erdély története, op. cit. p. 98.

19. Erdély története, op. cit. p. 103.

20. Kristó, Gyula: Az augsburgi csata. (The Battle at Augsburg.) Akadémiai Kiadó, Budapest, 1985. p. 58

21. Helmuth von Glasenapp: Az öt világvallás. (Five World Religions.) 4th ed. Gondolat Kiadó, Budapest. 1984, p. 283.

22. P_curariu, Mircea: op. cit. p.47.

23. D. Pippidi: Contribu_ii la istoria veche a României. (Contributions to the Ancient History of Rumania.) 2nd ed.Bucure_ti 1976; pages 481-496.

24. Stoicescu, op. cit., p. 149.

25. Gergely, Jen_: A pápaság története. (The History of the Papacy.) Kossuth Kiadó, Budapest, 1982, p.17.

26. Auner, Carol: Câteva momente din începuturile bisericii române. (A Number of Episodes from the History of the Rumanian Church.) Tipografia Seminarului Archid. Gr. Cat. Blaj. Balázsfalva, 1902, p. 21.

27. Stoicescu, Nicolae op. citt. p.149, note 5.

28. Karácsonyi, János: op. cit. p.42

29. A. Ghimpu-Bol_acov: Organizarea bisericii din Scythia Minor în secolul al VI.-lea. (The Organization of the Church in Scythia Minor in the 6th century.) Glasul bisericii, 1969, 11-12. pages 1223-1225.

30. Stoicescu, Nicolae: op.cit. p.151.

31. Major, Petru: Istoria pentru începutul romînilor în Dachia. (The History of the Origins of the Rumanians from Dacia.) Pesti Magyar Egyetem Királyi Nyomdája, Buda, 1812. Forword by Manole Neago. Publisher: Albatros, 1970, p.125.

32 Levárdy, Ferenc: op. cit. p.19.

33. Istoria __rii Române_ci de când au descalecat pravoslavnicii cre_tini. (The History of Wallachia since the settlement of the Orthodox Christians.)

34 Archeológiai Közlemények. (Archaeological Papers) 9/1873, p.22. A Magyar Történelemtudomány Kézikönyve. (The Handbook of Hungarian Historiography) (Ed.:Bálint Hóman) Book 1, 6/b. A Magyar történet bizánci forrásai. Magyar Történeti Társulat, (The Byzantine Sources of Hungarian History. Hungarian Society of Historians), Bp. 1934, p. 128.

35. Kristó, Gyula: op. cit. p. 58.

36. Jancsó, Benedek: op.cit. p.30.

37. Eckhart, Ferenc: Magyarország története. (The History of Hungary.) Káldor Könyvkiadó Vállalat, BP. 1935, p. 19.

38. Dummert, Rezs_: Az Árpádok nyomában. (In the Trails of the Árpád Dynasty.) In the Panorama, 2nd ed. Gondolat Kiadó, Budapest. 1977, p. 126.

39. Pauler, Gyula: A magyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt. (The History of the Hungarian Nation during the Age of the Kings from the Árpád Dynasty.) Budapest, 1899. Book 1, p. 18.

40. Levárdy, Ferenc: op. cit. p.44.

41. Bakay, Kornél: A magyar államalapítás. Magyar Historia. (The Foundation of the Hungarian State.) Gondolat Kiadó, Budapest, 1978, p.133.

42. Gy_rfffy, Gy_rgy: István király és m_ve. (King Stephen and his Achievment.) Gondolat Kiadó, Bp. 1982, p. 17.

43. Horváth, Mihály: A kereszténység els_ százada Magyarországon. (The First Century of Christianity in Hungary.) 6/7. Fejer Cod. Dipl. I. p. 260

44. Gondolkodó magyarok. István király intelmei. (Thinking Hungarians. The Admonitions of King Stephen.) Magvet_ Kiadó, Budapest, 1982, p.17.

45. Gondolkodó magyarok. István király intelmei. Magvet_ Kiadó, Budapest, 1982, p.49.

46. Stoicescu, Nicolae op. cit. p.156.

47. Major, Petru: op. cit. p.39.

48. Kristó, Gyula: op. cit. p.65.

49. Gy_rfffy, Gy_rgy: op. cit. p.178.

50. Földes, Péter: Ha az _si krónikák igazat mondanak. A honfoglaló vezérek nyomában. (If the Ancient Chronicles Tell the Truth. About the Leaders of the Original Settlement in Hungary.) Móra Ferenc Ifjúsági Kiadó. Budapest, 1982, p.185-186.

51. Erdély története: op. cit. p.242.

52. Maria Holban: Din cronica rela_iilor româno-ungare în secolele XIII-XIV. (On the History of the Rumanian - Hungarian Relations in the 13th-14th Centuries.) Editura Academii Republicii Socialiste România. Bucure_ti, 1981, p. 13.

53. Levárdy, Ferenc: op. cit. p.66.

54. Domokos, Pál Péter: Édes hazámnak akartam szolgálni. (I Wanted to Do a Service for my Country.) Szent István Társulat, Budapest, 1979, pages 35-40.

55. Domokos, Pál Péter: op. cit. p. 41.

56. Thuróczy, János: Chronica Hungarorum, (Transl.: János Horváth) Európa Könyvkiadó, Budapest, 1980, p. 196.

57. Magyarország története. (The History of Hungary.) (Ed.: Erik Molnár), Gondolat Kiadó, Budapest, 1967, p. 81.

58. Jancsó, Benedek: op. cit. p. 42.

59. Karácsonyi, János: Magyarország egyháztörténete f_bb vonásokban 970-t_l 1970-ig. (The History of the Church in Hungary from 970 to 1970 A.D.) Könyvértékesít_ Vállalat, Budapest, 1985, p.28.

60 Popa, Radu: "Desc_lec_ri" Transilv_nene _i

"Întemeieri de _ar_" între tradi_ie istoric_ _i dovezi materiale. (Transylvanian "Colonizations" and "Foundings of Country" between Historical Tradition and Material Evidence.) Transilvania 80/8, p. 7.

61. Domokos, Pál Péter: op. cit. p. 60.

62. Popa, Radu: op. cit. p.7.

63. Dianu, Romulus: Transilvania eterna. Transilvania, 80/8, p. 61.

64. Dianu, Romulus: op. cit. p.60

65. Pailer, Gyula: op. cit. II. p. 357.

66. Beller, Béla: Nagy Lajos és a pápaság. (Louis the Great and the Papacy.) Vigilia, Vol. 49, 1., p. 7.

67. B. Nagy, Margit: Várak, kastélyok, udvarházak, ahogy a régiek látták. (Fortresses, castles, manor-houses, as Seen by our Ancestors.) Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1973, p. 20.

68. Biró, Sándor: op. cit. p. 19.

ó, Sándor: op. cit. p. 27.

70. Biró, Sándor: op. cit. p. 53.

71. Kristó, Gyula: op. cit. p.64.

 


 [Table of Contents] [Previous] [Footnotes] [References] [HMK Home] The Daco-Roman Legend