[Previous] [Next] [Index] [HMK Home] Karoly Kocsis and Eszter Kocsis-Hodosi :
Hungarian Minorities in the Carpathian Basin

BIBLIOGRAPHY

AJTAY J. 1905 A magyarság fejlõdése az utolsó kétszáz év alatt (Demographical development of the Hungarians during the last two centuries), Budapest, 72 p.

ARATÓ E. 1977 Tanulmányok a szlovákiai magyarok történetébõl (Studies from the history of the Hungarians of Slovakia)1918-1975, Magvetõ Budapest, 443 p.

ÁCS Z. 1984 Nemzetiségek a történelmi Magyarországon (Ethnic groups in the historical Hungary), Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 330 p.

BALOGH P. 1902 Népfajok Magyarországon (Ethnic groups in Hungary), Budapest, 1113 p.

BALOGH S. 1979 Az 1946. február 27-i magyar-csehszlovák lakosságcsere-egyezmény (The Hungarian-Czechoslovak population exchange agreement, February 27, 1946), Történeti Szemle, 1, pp. 59-87.

BANNER J. 1925 Szegedi telepítések Délmagyarországon (Colonization in the historical South Hungary from the Szeged region), Földrajzi Közlemények, LIII, pp. 75-79.

BENEDEK A., S. 1993 A tettenérhetõ történelem. Kárpátaljai nemzetiség- és kultúrtörténeti vázlat (Sketch of the ethnic and culture history of Transcarpathia), Intermix Kiadó, Ungvár - Budapest, 119 p.

BENEDEK A., S. 1994 Kárpátalja története és kultúrtörténete (History of Transcarpathia), Bereményi Könyvkiadó, Budapest, 128 p.

BODOR A. 1914 Délmagyarországi telepítések története és hatása a mai közállapotokra (History of the colonization in South-Hungary and its effects on the present situation), Stephanum, Budapest 65p.

BOGNÁR A. 1991 Changes in ethnic composition in Baranja, Geographical Papers 8, University of Zagreb, pp. 301-324.

BOHMANN, A. 1969 Bevölkerung und Nationalitäten in Südosteuropa (Population and Nationalities in South East Europe), Menschen und Grenzen, Bd. 2, Köln .

BORSODY L. 1945 Magyar-szlovák kiegyezés. A cseh-szlovák-magyar viszony utolsó száz éve (The Hungarian-Slovakian compromise. The last hundred years of the Czech-Slovak-Hungarian relations), Oficina, Budapest,160 p.

BOTIK J. 1981 A csehszlovákiai magyar nemzetiség etnokulturális fejlõdésének tényezõi és tendenciái (Factors and tendencies of the ethnocultural development of the Hungarians in Czechoslovakia), in: A csehszlovákiai magyar nemzetiség néprajzi kutatása, SzTA Néprajzi Intézete, Csemadok KB, Bratislava, pp. 73-78.

BOTLIK J. - DUPKA GY. 1993 Magyarlakta települések ezredéve Kárpátalján (Thousand years of the settlements with Hungarian population in Transcarpathia), Intermix Kiadó, Ungvár/Uzhhorod - Budapest, 359 p.

BOTLIK J. - CSORBA B. - DUDÁS K. 1994 Eltévedt mezsgyekövek. Adalékok a délvidéki magyarság történetéhez (Boundary-markers got lost. Contributions to the history of the Hungarians in the former Yugoslavia) 1918-1993, Hatodik Síp Alapítvány - Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 343 p.

Burgenland, 1951 Landeskunde. Österreichischer Bundesverlag für Unterricht, Wissenschaft und Kunst, Wien, 731 p.

BURGHARD, A.F. 1958 The political geography of Burgenland, National Academy of Sciences -National Research Council, Washington D.C., 352 p.

CSAPODI CS. 1943 Az északnyugati magyar-tót nyelvhatár megváltozása és a katolikus restauráció (Change of the North West Hungarian-Slovakian linguistic boundary and the Roman Catholic restauration / "Recatholization"), Stephaneum, Budapest, 24 p.

CSERES T. 1991 Vérbosszú Bácskában (Vendetta in Bácska/Baèka), Magvetõ, Budapest, 276 p.

ÆURÈIÆ, S. - KICOSEV, S. 1992 Development of the Population in Baranya, Peoples University 'Vuk Karadiæ' (Beli Manastir), Museum of Voivodina (Novi Sad) - 'Serbian Krayna' Society (Beograd), Beli Manastir - Novi Sad, 82p.

DÁVID Z. 1980 Magyar nemzetiségi statisztika múltja és jelene (Past and present of the Hungarian ethnic statistics), Valóság, XXIII, 8. 1980, pp. 87-101.

DÁVID Z. 1982 Magyarok, határaink mentén (Hungarians along our borders), Mozgó Világ, pp. 38-50.

DEÉR, J. - GÁLDI, L. (eds.) 1944 Magyarok és románok (Hungarians and Rumanians), I-II, Budapest

DIÓSZEGI L. - R. SÜLE A. (eds.) 1990 Hetven év. A romániai magyarság története (Seventy years. History of the Hungarians in Rumania) 1919-1989, Magyarságkutató Intézet, Budapest, 157 p.

DUPKA GY. - HORVÁTH S. - MÓRICZ K. 1990 Sorsközösség (Common destiny), Kárpáti Kiadó Uzhhorod, 127 p.

DUPKA GY. 1993 Egyetlen bûnük magyarságuk volt. Emlékkönyv a sztálinizmus kárpátaljai áldozatairól (Their only crime was to be Hungarian. White book on the victims of the Stalinism in Transcarpathia, 1944 - 1946), Patent - Intermix, Ungvár - Budapest, 323 p.

[Dhatch]URIÆ, V. - ÆURÈIÆ, S. - KICOSEV, S. 1993 Etnièki sastav stanovnistva Vojvodine (Ethnic structure of the population of Vojvodina province), in: Spasovski, M. (ed.) 1993: Etnièki sastav stanovnistva Srbije i Crne Gore i Srbi u SFR Jugoslaviji, Edicija Etnièki Prostor Srba, Knjiga 1., Univerzitet u Beogradu, Geografski Fakultet, Beograd, pp. 79-102.

EÖRDÖGH I. 1992 Alle origini dell'espansionismo romeno nella Transilvania ungherese (Origins of the Rumanian expansionism in the Hungarian Transylvania) (1916-1920), Edizioni Periferia, Cosenza, 162 p.

FEHÉR F. 1970 Bánáti, baranyai és szlavóniai magyarok közt (Among Hungarians in Banat, Baranja and Slavonia), in: Hazavezérlõ csillagok, Fórum kiadó, Novi Sad/Újvidék, 396 p.

A felvidéki magyarság húsz éve (Twenty years of the Hungarians in Slovakia), 1918-1938, Magyar Statisztikai Társaság Államtudományi Intézete, Budapest 1938, 139 p.

FLACHBART E. 1935 A csehszlovákiai népszámlálások és a felvidéki kisebbségek nyelvi jogai (Czechoslovak censuses and the linguistic rights of the minorities in Slovakia), Dunántúli Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda, Pécs, 93 p.

FODOR F. 1939 Magyarország területi gyarapodásának gazdaságföldrajzi mérlege (Economic-geographical balance of the territorial expansion of Hungary), Földrajzi Közlemények, LXVII, 3, pp. 201-217.

FODOR F. 1941 Teleki Pál geopolitikája (Geopolitics of count Paul Teleki), Magyar Szemle, June 1941, pp. 337-343.

FOGARASSY I. 1982 Pozsony város nemzetiségi összetétele (Change in the ethnic structure of Pozsony/Bratislava City), Alföld 8. pp. 59-74.

FRANKOVS[Yacute], M - ZEL'OVÁ, Z. 1984 Niektoré aspekty pôsobenia masovokommunikaènych prostriedkov v národnostne zmiesanych oblastiach Slovenska (Some aspects of the effects of the mass media in the ethnic mixed territories of Slovakia), in: Vedecké informácie 1984/1. Spoloèenskovedny ústav SAV, Kosice, pp. 58-80.

FÜR L. 1982 Nemzetiségi kérdés, nemzetiségtudományi kutatások (Ethnic issue, ethnic studies), Valóság 25. 1, pp. 34-46.

GAÆESA, N. 1984 Agrarna reforma i kolonizacija u Jugoslaviji (Agrarian reform and colonization in Yugoslavia) 1945-1948. Matica Srpska, Novi Sad, 404 p.

GARAY Á. 1991 Szlavóniai régi magyar faluk (Old Hungarian villages in Slavonia), Néprajzi Értesítõ XII, pp. 221-248.

GENORIO, R. - KLADNIK, D. - OLAS, L. - REPOLUSK, P. 1985 Muravidék nemzetiségileg vegyes területe (Ethnic mixed territory of the Transmura Region/Prekmurje), Geographica Slovenica, 16, pp. 80-119.

Geografia României III. CarpaSii Româneºti ºi Depresiunea Transilvaniei (Geography of Rumania III. Rumanian Carpathians and Transylvanian basin), 1987 Editura Academiei R.S.R., Bucuresti, 655p.

GERGELY A. 1988 Nemzetiség és urbanizáció Romániában (Nationality and urbanization in Rumania), Héttorony Kiadó, Budapest, 93 p.

GLATZ F. (ed.) 1988 Magyarok a Kárpát-medencében (Hungarians in the Carpathian basin), Pallas Lap- és Könyvkiadó Vállalat, Budapest, 335 p.

GOGOLÁK, L. 1966 Zum problem der Assimilation in Ungarn in der Zeit von 1790-1918 (Contributions to the assimilation in Hungary between 1790-1918), in: Südostdeutsche Archiv IX Bd., (München)

GROZDOVA, I. N. 1971 Etnokulturális folyamatok napjainkban a kárpátaljai magyar lakosság körében (Contemporary ethnocultural processes among the Hungarians in Transcarpathia), Népi Kultúra-Népi Társadalom V-VI, Budapest, pp. 457-466.

GYÖNYÖR J. 1989 Államalkotó nemzetiségek. Tények és adatok a csehszlovákiai nemzetiségekrõl (State forming minorities. Facts and data about the minorities in Czechoslovakia), Madách, Bratislava, 324 p.

GYÖNYÖR J. 1994 Terhes örökség. A magyarok lélekszámának és sorsának alakulása Csehszlovákiában (Burdensome inheritance. Formation of the population number and destiny of the ethnic Hungarians in Czechoslovakia), Madách - Posonium Ltd., Pozsony/Bratislava, 384 p.

GYURGYIK L. 1994 Magyar mérleg. A szlovákiai magyarság a népszámlálási és népmozgalmi adatok tükrében (Hungarian balance. The Hungarians in Slovakia, as reflected by census and demographic data), Kalligram, Bratislava/Pozsony, 209 p.

HANÁK P. 1984 Asszimiláció a 19. századi Magyarországon (Assimilation in Hungary in the 19th cent.) - in: Hanák G. (ed..): Gólyavári esték, RTV-Minerva, Budapest, pp. 321-329.

HEGEDÛS L. 1905 A dunántúli kivándorlás és a szlavóniai magyarság (Emigration from Transdanubia / Dunántúl and the Hungarians in Slavonia), Budapest

HOLLÓS I. 1932 A régi magyar államterület népességének fejlõdése 1910-1930 között (Population development on the historical Hungarian state territory between 1910-1930), Magyar Statisztikai Szemle, pp. 891-914.

ISBERT, O.A. 1937 Madjarisierung oder Madjarisation (Forced or voluntary Magyarization ), Auslanddeutsche Volksforschung I. pp. 406-420.

Istoriya gorodov i sel Ukrainskoy SSR. Zakarpatskaya oblast (History of towns and villages of S.S.R. Ukraine. Transcarpathian Region) 1982. Kiyev, 611 p.

JAKABFFY E. 1923 Erdély statisztikája (Statistics of Transylvania).' Magyar Kisebbség' Nemzetiségpolitikai Szemle, Lugos, p. 143.

JANICS K. 1971 A szlovákiai magyar társadalom ötven éve (Fifty years of the Hungarian society in Slovakia), Valóság, n. 6, pp. 20-31.

JANICS K. 1980 A hontalanság évei. A szlovákiai magyar kisebbség a második világháború után 1945-1948 (The years of homeless situation. The Hungarian national minority after World War II, 1945-1948), Európai Protestáns Magyar Szabadegylet (Bern), München, 321 p.

JANICS K. 198.. Czechoslovak policy and the Hungarian minority, Brooklyn College, Columbia University Press

JÁSZI O. 1986 A nemzeti államok kialakulása és a nemzetiségi kérdés (The formation of the nation-states and the nationality question) (reprint), Gondolat, Budapest, 316 p.

Jelentések a határainkon túli magyar kisebbség helyzetérõl (Reports about the situation of the Hungarian minorities), 1986 Medvetánc Könyvek, ELTE-MKKE, Budapest, 343 p.

JOÓ R. 1984 Az etnikai folyamatok és a politikai folyamatok néhány összefügése (Some connection between the ethnical and political processes), Társadalomkutatás 2, pp. 98-105.

JOÓ R. 1986 Etnikum, kisebbség, szórvány (Ethnos, minority, diaspora), Confessio X.3,, pp. 3-9.

JOÓ R. (ed.) 1988 Report on the situation of the Hungarian minority in Rumania, Hungarian Democratic Forum, Budapest, 218 p.

KATUS L. 1982 Magyarok, nemzetiségek a népszaporulat tükrében (Hungarians and non-Hungarians in the light of the natural increase), História 4,4-5, pp. 18-21.

KLADNIK, D. - REPOLUSK, P. 1993 A rurális térségek fejlõdésének szerepe a magyar etnikai identitás megõrzésében az Alsólendvai-kommunában (Szlovénia) (Development of rural areas in the commune of Lendava /Slovenia/ to preserve Hungarian ethnic identity), Földrajzi Közlemények CXVII /XLI/ 4, pp. 235-250.

KNIEZSA I. 1938 Magyarország népei a XI. században (Ethnic groups of Hungary in the 11th century), Athenaeum, Budapest, 472 p.

KNIEZSA I. 1939 A magyarság és a nemzetiségek (Hungarians and the non-Hungarian ethnic groups) In: Az ezeréves Magyarország, Budapest, pp. 91-114.

KNIEZSA I. 1941 Adalékok a magyar-szlovák nyelvhatár történetéhez (Contributions to the history of the Hungarian-Slovakian linguistic border), Athenaeum, Budapest, 60 p.

KOCSIS K. 1985 Migrációs folyamatok a Vajdaságban a második világháború után (Migration processes in Vojvodina after World War II), Földrajzi Értesítõ, XXXIV, 4, pp. 431-454.

KOCSIS K. 1989 Vegyes etnikumú területek társadalmának népességföldrajzi kutatása (Geographical study of the society of ethnically mixed areas on the examples of Slovakia and Vojvodina), Studia Geographica 6, ( Kossuth L. University) , Debrecen, 147 p.

KOCSIS K. 1989 Etnikai változások a mai Szlovákia és a Vajdaság területén a XI. századtól napjainkig (Ethnic changes in the present territory of Slovakia and Vojvodina since the 11th century until today), ELTE (Eötvös L. University) BTK Politikaelméleti Továbbképzõ Intézet, Budapest, 118 p.

KOCSIS K. 1990 Sprachenverteilung in Siebenbürgen (Language distribution in Transylvania) (map + accompanying text), Atlas of Eastern and Southeastern Europe 2.2-R3, Österreichisches Ost- und Südosteuropa-Institut, Wien, 44 p.

KOCSIS K. 1992 Changing ethnic, religious and political patterns in the Carpatho-Balkan area (A geographical approach), in: Kertész Á. - Kovács Z. (eds.) New Perspectives in Hungarian Geography, Studies in Geography in Hungary 27, Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 115-142.

KOCSIS K. 1994 Contribution to the background of the ethnic conflicts in the Carpathian basin, GeoJournal 32. 4, pp.425-433.

KÓSA L. - FILEP A. 1978 A magyar nép táji-történeti tagolódása (Regional-historical division of the Hungarian nation), Akadémiai Kiadó, Budapest, 231 p.

KOSINSKI, L. 1969 Changes in the ethnic structure in East-Central Europe 1930-1960, The Geographical Review, 59.3, pp. 388-402.

KOVÁCS A. 1926 A Szerb-Horvát-Szlovén állam népszámlálásának nemzetiségi adatai (Ethnic data of the census of the Kingdom of Serbs-Croats-Slovenes), Magyar Statisztikai Szemle, pp. 403-424.

KOVÁCS A. 1928 A nyelvismeret mint a nemzetiségi statisztika ellenõrzõje (Language knowledge as a control of the ethnic statistics), Hornyánszky, Budapest, 58 p.

KOVÁCS A. 1938 A magyar-tót nyelvhatár változásai az utolsó két évszázadban (Changes of the Hungarian-Slovakian linguistic boundary during the last two centuries), Századok, pp. 561-575.

KOVÁCS V . - BENEDEK A., S. 1970 Magyar irodalom Kárpát-Ukrajnában (History of the Hungarian literature in Carpatho-Ukraine/ Transcarpathia), Tiszatáj, 10, pp. 961-966, 12, pp. 1144-1150.

KÖPECZI B. (ed.)1986 Erdély története I-III (History of Transylvania I-III.), Akadémiai Kiadó, Budapest, 1945 p.

KÖRÖSY J. 1898 A Felvidék eltótosodása (Slovakization processes in Upper-Hungary/ca. present Slovakia), K. Grill, Budapest, 56 p.

MACARTNEY, C. A. 1937 Hungary and her succesors, Oxford University Press, London-New York-Toronto, 504 p.

MAKKAI L. 1948 Magyar-román közös múlt (Hungarian-Rumanian common history), Teleki Pál Tudományos Intézet, Budapest, 278 p.

MANUIL[Atilde], S. 1929 EvoluSia demograficã a oraºelor ºi minoritãSilor etnice din Transilvania (Demographical development of the towns and ethnic minorities of Transylvania), Bucureºti, 122 p.

MATUSKA M. 1991 A megtorlás napjai (The days of the revenge), Montázs Könyvkiadó, Budapest, 376 p.

MAZÚR, E. 1974 Národnostné zloenie (Ethnic situation), in: Luknis, M. - Princ, J. (eds.) Slovensko 3. Lud I, pp. 440-457.

MESAROS, S. 1981 Poloaj madjara u Vojvodini (Situation of the Hungarians in Vojvodina) 1918-1929. Filozofska Fakulteta, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad

MESAROS, S. 1989 Madjari u Vojvodini 1929-1941. Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Institut za Istoriju, Novi Sad, 401 p.

MIRNICS K. 1970 Demográfiai jellegzetességek a jugoszláviai magyar nemzetiség életében (Demographical characteristics in the life of the Hungarian national minority of Yugoslavia), Híd, 1, 1970, pp. 83-99.

MIRNICS K. 1993 Kissebségi sors (Minority destiny), Fórum Könyvkiadó, Novi Sad/Újvidék, 139 p.

NYIGRI I. (ed.) 1941 A visszatért Délvidék nemzetiségi képe (Ethnic structure of the returned southern territories /Bácska, Baranya, Muraköz, Muravidék), in: A visszatért Délvidék, Halász, Budapest, pp. 293-535.

OLAY F. 1932 Térképek a nemzetiségi terjeszkedés szolgálatában (Maps in the service of the ethnic expansion), Magyar Nemzetiségi Szövetség, Budapest, 42 p.

ORISKÓ N. 1993 Magyarok által lakott községek és városok Szlovákiában. Statisztikai enciklopédia (Villages and towns inhabited by Hungarians in Slovakia. Statistical enciclopedy), Együttélés-Spoluitie - Coexistence, Pozsony/Bratislava, 536 p.

PODOLÁK, J. 1981 A dél-szlovákiai magyar etnikum néprajzi vizsgálatának néhány ismerete (Some information about the ethnographical research of the Hungarians in South Slovakia, 1970-1974), in: A csehszlovákiai magyar nemzetiség néprajzi kutatása, SZTA Néprajzi Intézet, Csemadok KB, Bratislava, pp. 92-102.

POPÉLY GY. 1989 A felvidéki magyarság számának alakulása az 1921. és 1930. évi csehszlovák népszámlálások tükrében (Change in the number of the Hungarians in Slovakia according to the Czechoslovak censuses 1921 and 1931), Századok, 123, 1-2. pp. 44-75.

POPÉLY GY. 1991 Népfogyatkozás. A csehszlovákiai magyarság a népszámlálások tükrében 1918-1945. (Population decreasing. Hungarians of Czechoslovakia in the light of the censuses 1918-1945), Írók Szakszervezet Széphalom Könyvmûhely - Regio, Budapest, 195 p.

REHÁK L.1974 A lakosság nemzetiségi hovatartozás szerinti megoszlásának jellemzõi a Vajdaság A.T. területén (Characteristics of the ethnic distribution of the population in Vojvodina S.A. Province), Létünk, 1, pp. 202-209.

REHÁK L.1988 Nemzet, nemzetiség, kisebbség Jugoszláviában (Nation, nationality, minority in Yugoslavia), Gondolat, Budapest, 183p.

RÓNAI A. 1938 Magyarok elterjedése a Földön (Distribution of the Hungarians in the World), Földrajzi Közlemények, LXVI, pp. 83-104.

RÓNAI A.1939 Nemzetiségi problémák a Kárpát-medencében (Ethnic problems in the Carpathian Basin), Földrajzi Közlemények, LXVII, 4, pp. 461-472.

RÓNAI A. 1940 Románia néprajzi viszonyai (Ethnic patterns in Rumania), Földrajzi Közlemények, LXVIII, 2, pp. 86-109.

RÓNAI A. 1940 Erdély tájai és az új határ (Regions of Transylvania and the new border), Földrajzi Közlemények LXVIII, 4, pp. 239-250.

RÓNAI A. 1943 Az 1918-1920. évi közép-európai területrendezés kritikája földrajzi szempontból (Critic of the central-european state-territorial organization of 1918-1920 in geographical point of view), Államtudományi Intézet, Budapest, 39 p.

RÓNAI A. 1989 Térképezett történelem (Cartographized history), Magvetõ Kiadó, Budapest, 350 p.

RUGYENSZKIJ, N. 1985 A magyarság számszerû és területi megoszlása Európában, Magyarország határain túl (Demographical and territorial distribution of the Hungarians in Europe, beyond the borders of Hungary), Szovjet Irodalom 12.

RUH GY. 1941 Magyarok Horvátországban (Hungarians in Croatia), Szociográfiai Értekezések Tára, 4, 16 p.

SEMLYÉN, I. 1980 Országos és nemzetiség népességgyarapodás (Population increase of the country and of the minority), Korunk Évkönyv (Cluj/Kolozsvár), Ember, város, környezet, pp. 41-55.

ªTEF[Atilde]NESCU, I. 1980 Demographic types in Romania and their geographical distribution, Revue Roumaine de Géologie, Géophysique et Géographique, XXIV, 1980, pp. 133-138.

STRAKA, M. 1970 Handbuch der europäischen Volksgruppen, Ethnos 8, Wilhelm Braumüller, Wien-Stuttgart 1970, 659 p.

SZABÓ I. 1941 A magyarság életrajza (Biography of the Hungarian nation), Budapest

SZABÓ K. - SZÕKE É. 1982 Adalékok a magyar-csehszlovák lakosságcsere történetéhez (Contributions to the history of the Hungarian-Czechoslovak population exchange), Valóság, 10, pp. 90-94.

SZABÓ L. 1993 Kárpátaljai demográfiai adatok (Demographical data on Transcarpathia), Intermix Kiadó, Ungvár/Uzhhorod-Budapest, 86 p.

SZÁNTÓ M. 1984 Magyarok Amerikában (Hungarians in America), Gondolat, Budapest, 199 p.

SZÁSZ Z. 1986 Gazdaság és társadalom a kapitalista átalakulás korában (Economy and society in the time of the Capitalist transition), - in: Köpeczi B. (ed.) Erdély története III, pp. 1508-1623.

SZEBERÉNYI L. 1988 Az õrvidéki magyarok (Hungarians in Burgenland), BMKE, Felsõõr/Oberwart, 59 p.

SZEKFÜ GY. (ed.) 1942 A magyarság és a szlávok (Hungarians and Slavs), Királyi Magyar Pázmány P. Tudományegyetem és Franklin Társulat, Budapest, 279 p.

SZÉPFALUSSI I. 1980 Lássátok, halljátok egymást ! Mai magyarok Ausztriában (Let us see and listen to each other ! Hungarians in Austria today), Bern

TELEKI P.- RÓNAI A. 1937 The different types of ethnic mixture of population, Budapest, 30 p.

TÖRÖK S. 1973 Településtörténeti tanulmányok és határproblémák a Kárpát-medencében (Studies on settlement history and border problems in the Carpathian Basin), Amerikai Magyar Szépmíves Czéh, Astor Park, (Florida), 364 p.

VADKERTY K. 1993 A reszlovakizáció (The re-Slovakization), Kalligram, Bratislava/Pozsony, 214p.

VÁRHEGYI I. 1980 Város és etnikum (Town and ethnic group) - in: Korunk Évkönyv (Cluj/Kolozsvár) 1980, pp. 173-185.

VARSÁNYI, J. 1982 Border is Fate. A Study of Mid-European Diffused Ethnic Minorities, Australian Carpathian Federation INC, Adelaide-Sydney, 139 p.

VARSIK, B. 1940 Die slowakisch-magyarische ethnische Grenze in den letzten zwei Jahrhunderten (Slovakian-Hungarian ethnic boundary during the last two century), Universum, Bratislava, 107p.

VÉGH L. 1981 A szlovákiai magyar nemzetiségi kultúra szociológiai vizsgálatának eredményei (Results of the sociological research of the culture of the Hungarian minority in Slovakia), in: A csehszlovákiai nemzetiség néprajzi kutatása, SZTA Néprajzi Intézete, Csemadok KB, Bratislava, pp. 79-84.

VILKUNA, K. 1975 Nyelvhatár, etnikai határ, kultúrális határ (Linguistic boundary, ethnic boundary, cultural boundary), Magyar Tudomány, XX, 1975, pp. 752-760.

VINCZE G. 1994 A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944 - 1953 ( A historical chronology of the Hungarian minority of Rumania 1944 - 1953), Teleki L. Foundation - József A. University, Budapest-Szeged, 108 p.

WAGNER, E. 1977 Historisch-statistisches Ortsnamenbuch für Siebenbürgen (Historic-statistical settlement-name register for Transylvania), Böhlau Verlag, Köln-Wien, 526 p.

WALLNER E. 1926 A felsõõrvidéki magyarság települése (Hungarian settlement territory around Oberwart, Burgenland), Földrajzi Közlemények, LIV, pp. 1-36.

ZVARA, J. 1965 A magyar nemzetiségi kérdés megoldása Szlovákiában (The solution of the Hungarian ethnic question in Slovakia), Politikai Könyvkiadó, Bratislava, 216 p.

ZVARA, J. - DUSEK I. (eds.). 1985 A magyar nemzetiség Csehszlovákiában (The Hungarian national minority in Czechoslovakia), Bratislava, 191 p.

STATISTICAL SOURCES

Hungarian:

A Magyar Korona országaiban az 1881. év elején végrehajtott népszámlálás fôbb eredményei megyék és községek szerint részletezve (Census 1881). Országos Magyar Királyi Statisztikai Hivatal, Budapest 1882, 416 p.

A Magyar Szent Korona országainak 1910. évi népszámlálása (Census 1910) 1. rész. 1912. A népesség fõbb adatai községek és népesebb puszták, telepek szerint. Magyar Statisztikai Közlemények, 42, 880 p.

Az 1920.évi népszámlálás I. (Census 1920) A népesség fõbb demográfiai adatai .. 1923, Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 303 p.

1941. évi népszámlálás (Hungarian census 1941). Demográfiai adatok községenként. Országhatáron kivüli terület. 1990, Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 426 p.

Czechoslovak, Slovak:

Statisticky lexikon obci v Krajine Slovenskej (Census 1921, Slovakia), Praha 1927, 167 p.

Statisticky lexikon obci v Podkarpatské Rusi (Census 1921, Transcarpathia), Praha 1928, 68 p.

Statisticky lexikon obci v Krajine Slovenskej (1. dec. 1930) (Census 1930, Slovakia), Orbis, Praha 1936, 249 p.

Statisticky lexikon obci v zemi Podkarpatoruské (Census 1930, Transcarpathia), Praha 1937, 53 p.

Retrospektivni lexikon obci Èeskoslovenské Socialistické Republiky (Retrospective lexicon of the communes of Czechoslovakia, 1850-1970. Federalni Statist. Urad, Praha 1978, 1184 p.

Národnostné zloenie obyvatel'stva podl'a definitivnych vysledkov sèitania l'udu, domov a bytov k 1.11.1980 (Census 1980, Slovakia), Bratislava 1982.

Pohyb obyvatelstva v Slovenskej Socialistickej Republiky v roku 1982 (Population movement in Slovakia in 1982), Slovensky Statisticky Úrad, Bratislava 1983, 347 p.

Národnost a náboenske vyznanie obyvate3/4stva SR, Definitivne vysledky sèítania 3/4udu, domov a bytov 1991 (Census 1991), 1993, Statisticky Úrad Slovenskej Republiky, Bratislava, 77 p.

Rumanian:

Recensãmântul General al populaSiei României din 29 decemvrie 1930 (Census 1930). Vol. II. Neam, limba maternã, religie. Institutul Central de Statisticã, Bucureºti 1938, 780 p.

Recensãmântul General al României din 6 aprilie 1941 (Census 1941). Institutul Central de Statistica, Bucuresti 1944, 300 p.

GolopenSia.A. - Georgescu, D. C. 1948. PopulaSia Republicii Populare Române la 25 ianuarie 1948 (Census 1948). Probleme economice Nr. 2, Martie 1948. Institutul Central de Statisticã, Bucureºti, pp. 38-41.

Recensãmîntul populaSiei din 21 februarie 1956 (Census 1956). Structura demograficã a populaSiei. DirecSia Centralã de Statisticã, Bucureºti, pp. 228-264.

Recensãmîntul populaSiei ºi locuinSelor din 15 martie 1966 (Census 1966) Vol.I. Rezultate generale, Partea I - PopulaSie, 1969, DirecSia Centralã de Statisticã, Bucureºti

Recensãmîntul populaSiei ºi al locuinSelor din 5 januarie 1977 (Census 1977). Vol. I. Structura demograficã, 1977. DirecSia Centralã de Statisticã, Bucureºti.

Recensãmîntul populaSiei ºi locuintelor din 7 ianuarie 1992 (Census 1992). Comisia NaSionalã Pentru Statisticã, 1992, Bucuresti

Anuarul statistic al R. S. România (Statistical Yearbook of Rumania, 1981-1993). DirecSia Centralã de Statisticã, Bucuresti.

Yugoslav, Serbian, Croatian, Slovenian:

Definitivni rezultati popisa stanovnistva od 31 januara 1921 god. (Census 1921), 1932. Sarajevo.

Definitivni rezultati popisa stanovnistva od 31 marta 1931 god. (Census 1931), 1937-1940. Beograd-Sarajevo.

Stanovnistvo po veroispovesti i maternjem jeziku po popisu od 31. III. 1931 godine, Srbija sa Vojvodinom i Kosovo-Metohijom pregled po opstinama (Population according to religion and ethnicity, census 1931, by communes of Serbia with Vojvodina and Kosovo-Metohija provinces), Demografska statistika 7., Dravni Statistièki Ured Demografske Federativne Jugoslavije, 1945, Beograd

Konaèni rezultati popisa stanovnistva od 15 marta 1948 god. (Census 1948), 1955. Stanovnistvo po naradnosti, Knj. 9. Savezni Zavod za Statistiku, Beograd, pp. 334-342.

Popis stanovnistva i stanova 1971 (Census 1971). Stanovnistvo po narodnosti... po naseljima 31. marta 1971 god., Statistièki Bilten 16, 1972. Pokrajinski Statisticki Zavod Vojvodine, Novi Sad.

Statistièki Bilten 92, 1981. Pokrajinski Zavod za Statistiku, Novi Sad, 128 p.

Popis stanovnistva, domaæinstva i stanova u 1981 godini (Census 1981). Nacionalni sastav stanovnistva po opstinama, 1982. Savezni Zavod za Statistiku, Beograd.

Popis stanovnistva, domaæinstva, stanova... 31. oujak 1991 (Census 1991, Croatia). Stanovnistvo prema narodnosti po naseljima Dok.881., 1992, Republika Hrvatska, Republièki Zavod za Statistiku, Zagreb, 343 p.

Popis prebivalstva ...1991 (Census 1991, Slovenia), Prebivalstvo po narodnostni pripadnosti, 1992, Republièki Zavod za Statistiku, Ljubljana

Popis stanovnistva, domaæinstva, stanova... u 1991. godini (Census 1991, Serbia), 1993, Stanovnistvo 3. Nacionalna pripadnost, Savezni Zavod za Statistiku, Beograd, 275 p.

Austrian:

Die Bevölkerungsentwicklung im Burgenland zwischen 1923 und 1971.(Censuses 1923-1971) Amt der Burgenländischen Landesregierung, Eisenstadt, 293 p.

Statistisches Jahrbuch (Statistical Yearbook) Burgenland 1992, 1993, Amt der Burgenländischen Landesregierung, Eisenstadt, 225 p.

Die Umgangssprache der Burgenländer. Ergebnisse der Volkszählung vom 12. Mai 1981. (Every-day language of the population of Burgenland, Census 1981) Burgenländische Statistiken, 4, Eisenstadt 1985, 58 p.

Volkszählung 1981. (Census 1981) Hauptergebnisse II., Österreich, Wien, pp.23, 86.

Volkszählung 1991. (Census 1991) Hauptergebnisse I., Österreich, Wien, pp.16 -19.

Wohnbevölkerung des Burgenlandes am 15. Mai 1991 nach Umgangssprache (Resident population of Burgenland on 15 May, 1991 according to the every-day language), 1994, Amt der Burgenländischen Landesregierung, Eisenstadt

MAPS

Atlas of Central Europe, 1945, Államtudományi Intézet, Budapest-Balatonfüred (1993, digital facsimile edition: Society of St.Steven - Püski Publishing House, Budapest), 411 p.

Atlas obyvatel'stva ÈSSR, 1986-1988, Geograficky ústav ÈSAV. Federalni Statisticky Úrad, Brno-Praha

Atlas Republica Socialistã România, 1974-1979, Editura Academiei R.S.R., Bucureºti

Atlas Slovenskej Socialistickej Republiky, 1980. Slovenska Akadémia Vied, Bratislava

BÁTKY ZS. 1908 Magyarország néprajzi térképe (Ethnic map of Hungary 1900) (1:600,000), Magyar Földrajzi Intézet, Budapest

BÁTKY ZS. - KOGUTOWICZ K. 1919 Magyarország néprajzi térképe település és lélekszám szerint (Ethnic map of Hungary 1910) (1:300,000), Magyar Földrajzi Intézet, Budapest

BÁTKY ZS. - KOGUTOWICZ K. - TELEKI P. 1940 Magyarország néprajzi térképe (Ethnic map of Hungary 1910) (1: 500,000), Államtudományi Intézet, Budapest

BOHÁÈ, A. 1935 Národnostni mapa (Ethnic map of Czechoslovakia 1930) (1:1,250,000) in: Atlas Republiky Èeskoslovenské, Èeská Akadémie Ved a Uméni, Praha, p. 17.

CHOLNOKY J. 1906 Magyarország néprajzi térképe (Ethnic map of Hungary 1900) (1:900,000). Klösz és fia Térképészeti Mûintézet, Budapest

JAKABFFY, I. et alli. 1942 Közép-Európa néprajzi térképe (Ethnic map of Central Europe) (1:1,000,000), Államtudományi Intézet, Budapest

Jugoslavija. Auto atlas (1:500,000). Jugoslavenski Leksikografski Zavod "Miroslav Krlea", 1985, Zagreb

KOCSIS K. 1990 Repartitie de limbi materne în Transilvania (Ardeal) - Erdély anyanyelvi térképe (Language Map of Transylvania) 1986 (1:700, 000), Héttorony Kft., Budapest

KOCSIS K. 1994 Nationalitätenkarte Ost-, Mittel- und Südosteuropas um 1980 (Ethnic Map of East, Central and South East Europe), in: Heuberger, V. et alii (Hrsg.) Nationen, Nationalitäten, Minderheiten, Verlag für Geschichte und Politik, Wien

KOCSIS K. 1994 Magyarország és szomszédsága etnikai térképe (Ethnic Map of Hungary and its Surroundings) (1:2,000,000), in: Magyarország Nemzeti Atlasza Kiegészítõ lapjai 1. füzet, Budapest

KOGUTOWICZ K. 1919 Magyarország néprajzi térképe az 1910. évi népszámlálás alapján (Ethnic map of Hungary 1910) (1:1,000,000), Magyar Földrajzi Intézet, Budapest

A Magyar Állam közigazgatási térképe (Administrative map of Hungary) 1914, (1: 400,000) Magyar Királyi Állami Nyomda, Budapest

A magyar-szlovák nyelvhatár vidékének és a szomszédos területeknek nemzetiségi térképe (Ethnic map of the Hungarian-Slovakian linguistic border region) I-II 1942 (1: 200,000) Államtudományi Intézet, Budapest

MAKKAI L. 1940 La Transylvanie ethnique, fin du XVe siecle (The Ethnic Transylvania in the late 15th century), (1: 2,000,000), National Library Széchenyi, Map Division, Budapest

MAZERE, N. 1909 Hartã etnograficã a Transilvaniei (Ethnic map of Transylvania) (1: 340,000) Iaºi

RÉTHEY, F. A magyar Sz. Korona országainak ethnographiai térképe az 1880. ik évi népszámlálás adatai alapján (Ethnic map of Hungary 1880) (1:1,152,000). Posner Lajos és fia Térképészeti Intézet, Budapest

România. Atlas rutier (1: 350,000) 1981. Editura Sport-Turism, Bucuresti, 204 p.

Slovensko (Slovakia) (1: 500,000) 1991, Slovenská Kartografia, Bratislava

Socijalisticka Republika Srbija S.A.P. Vojvodina (Socialist Autonomous Province Vojvodina, Serbia) (1: 300,000) 1987. Zavod za Kartografiju "Geokarta", Beograd

TARNÓCZI I. A 1940 Trianon elõtti Magyarország Romániához csatolt területének és a határ menti megyéknek néprajzi térképe (Ethnic map of Transylvania 1910) (1: 800,000). Magyar Nemzeti Szövetség, Budapest

TELEKI P. 1920 Magyarország néprajzi térképe a népsûrûség alapján ( Ethnic map of Hungary 1910) (1: 1,000,000), Klösz György és Fia Térképészeti Mûintézet, Budapest


 [Previous] [Next] [Index] [HMK Home] Karoly Kocsis and Eszter Kocsis-Hodosi :
Hungarian Minorities in the Carpathian Basin